Till startsidan

NPK-BERÄKNING 2019 (under test)

För beräkning av behovet av kväve, fosfor och kalium i växtodling - (Uppdateras)

   Resultatet utgår från Jordbruksverkets rekommendationer för ekonomiskt optimal gödsling (se längst ner).
Tryck på de knappar som bäst passar och tryck sedan på "Resultat".
Man kan därefter gå tillbaka och ändra enstaka värden. En knapp i varje grupp måste väljas.

Jordart
Sand, mo, mjäla och mulljordar
lättleror och leriga jordar
Mellanleror och styva leror

Mullhalt
Mullfattiga jordar
Måttligt mullhaltiga jordar
Mullrika jordar
Mulljordar

Fosfortillstånd P-AL
Fosforklass I
Fosforklass II
Fosforklass III
Fosforklass IV
Fosforklass V

Kaliumtillstånd K-AL
Kaliumklass I
Kaliumklass II
Kaliumklass III
Kaliumklass IV
Kaliumklass V

Förfrukt
Stråsäd
Våroljeväxter
Höstoljeväxter
Baljväxter
Potatis
Sockerbetor (blasten nedplöjd)
Sockerbetor (blasten borttagen)
Klöver-gräsvall
Gräsvall
Gröngödslingsvall
Fånggröda - rajgräs
Fånggröda - klöver
Stubbträda plöjd juni
Stubbträda plöjd juli
Stubbträda plöjd augusti

Växtföljd
Utan vall eller stallgödsel
Stallgödsel eller vall i växtföljden
Gröda
Höstvete - bröd
Höstvete - foder
Vårvete
Rågvete
Råg & Höstkorn
Korn
Havre
Höstraps
Vårraps
Färskpotatis
Matpotatis (Satina, Faxe, Innova, Ditta)
Matpotatis (övriga)
Fabrikspotatis
Sockerbetor - bredspridning
Sockerbetor - rad/djupmyllning
ärtor, bönor, klöver, lusern
Gräsvall (två skördar)
Gräsvall (tre skördar)
Blandvall 20% klöver (två skördar)
Blandvall 20% klöver (tre skördar)
Betesvall (per avbetning)

Skördenivå - ton/ha (skiftets normala kapacitet beroende på läge, såtid, bevattning m.m.)
4 stråsäd & vall (TS)
5 stråsäd & vall (TS)
6 stråsäd & vall (TS)
7 stråsäd & vall (TS) & betesvall
8 stråsäd & vall (TS)
9 stråsäd & vall (TS)
10 stråsäd & vall (TS)
1,5 oljeväxter
2,0 oljeväxter
2,5 oljeväxter
3,0 oljeväxter
3,5 oljeväxter
4,0 oljeväxter
15 potatis
20 potatis
25 potatis
30 potatis
35 potatis
40 potatis
45 potatis
50 potatis
55 potatis
sockerbetor & baljväxter oavsett skördenivå
Kompletteringar:
H-vete i Skåne: 15 kg mindre N
Råg, rågvete, korn, havre i Skåne: 10 kg mindre N
Slåttervall II och äldre, lägg till 50 kg K
Vid bortförsel av halm, lägg till 20 kg K vid K-Al I-III
Vid bortförsel av sockerblast, lägg till 75 kg K vid K-Al I-III
Stärkelsepotatis, minska med 50-100 kg K

Kväveeffekten av stallgödsel kan mätas med en gödselkvävemätare.

Markkvävet kan mätas med en jordkvävemätare. Tabellens rekommendation för kväve skall minskas med det mätta värdet.

Svenska Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling och kalkning 2019: www.jordbruksverket.se (Underlag till ovanstående)

Agros · Tfn: 072 891 0010 · E-post: agros@agros.se

www.jordbruksverket.se (Underlag till ovanstående)